Az Fiú műve 2. - Efézusi levél 1, 7-12
Admin-2016 március 16 szerda - 17:08:21 | Hozzászólás kikapcsolva

Amikor az Efézusi levél 1,1-14-ig terjedő szakaszt összefüggésében olvassuk, feltűnik, hogy rövid bevezető után az Atya, a Fiú és a Szent Szellem cselekedeteivel szembesülünk. A 3-6-ig versekben az Atya munkálkodásával foglalkoztunk, ahol az apostol az isteni kiválasztás tanítását helyezte a szemünk elé: 

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt szeretetben, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte.” 

Pál ezt az igazságot a Róm. 8,29-ben is kihangsúlyozza: 

Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez,….” 

Foglalkoztunk a kiválasztás fogalmával és tudjuk, hogy nem azért lettünk kiválasztva, mert jó emberek vagyunk. Még csak nem is oly módon történt a kiválasztás, hogy Isten a mennyből látta a megtérésünket, amit jóváhagyott. Hanem őbenne kiválasztott minket magának akarata szerint. 


[ Tovább ... ]


Efézusi levél 1,1-6. Az Atya műve 1.
Admin-2016 március 16 szerda - 17:06:45 | Hozzászólás kikapcsolva

Nem fogom Pál apostol szavait részletesen elemezni, viszont hivatkozok rá. Rögtön az első versben Pál saját magáról, mint apostolról beszél:

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola…”

Ezek a szavak visszavezethetők arra az eseményre, amikor az Úr megjelent a damaszkuszi úton, de utal az Ap. Csel. 9,15-re is:

„…mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé.”

Ebben a versben Isten Anániáshoz szól és láthatjuk, hogy Pál kezdettől fogva egy kiválasztott eszköz. Ennek értelmében kezdi el az apostol az Efézusi levelet. Amikor azt írja, hogy Isten akaratából,ezzel kizár minden emberi érdemet. „Nem vagyok apostol, hiszen Pál vagyok. A tetteim határoznak meg.” Már a bevezetőben hivatkozik Isten akaratára és a vele való kapcsolatára.[ Tovább ... ]


2. Eszkatológiai alapfogalmak. A második eljövetel bizonyossága
Admin-2016 február 11 csütörtök - 22:12:19 | Hozzászólás kikapcsolva

A mai témánk Jézus második eljövetelének bizonyossága. Nyissuk ki a Bibliánkat a Ján 14,1-3: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! 14,2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 14,3 És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ezeket a szavakat búcsúbeszédében mondta az Úr a felházban. 

Nem meglepő, hogy a 20. században a nagy gondolkodók már borús képet festettek a világ és a történelem folyásáról. Pl. Bertrand Russel írta, aki nem volt keresztény: „A hívők minden munkálkodása, minden inspirációja és gondolata ki van szolgáltatva a pusztulásnak a naprendszerünk megsemmisülése miatt“. Ő egy nőcsábász volt, evett és ivott, boldog volt az életében, de egyszer meg kell jelennie Isten trónja előtt. 


[ Tovább ... ]


1. Fontos eszkatologikus események - Isten hallgatása vagy korunk jelentősége
Admin-2016 február 11 csütörtök - 22:08:54 | Hozzászólás kikapcsolva

A próféták magyarázatánál újra és újra felhívtam a figyelmet a próféták eszkatologikus kijelentéseire. Ismerjük Isten feltétel nélküli, és feltételhez kötött szövetségeit: szövetségét Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, a törvény szövetségét, a Dáviddal kötött szövetséget és az új szövetséget. 

Most korunkról, a próféciákról szeretnénk beszélni, és később a próféciákról, a gyülekezetről és a jövőbeni, végső kiteljesedésről. 

Mai témánk: Isten hallgatása. Aztán Urunk második eljövetelével fogunk foglalkozni, a jővőbeli események ezer éves birodalom előtti naptárával, a gyülekezettel, és e korszak végével, a nagy nyomorúsággal, Krisztus ítélőszékével és végül a hetven héttel Izrael történelmében. Így foglalkozni fogunk Dániel 9. fejezetével is azért, hogy e próféciákat mindenki megértse. 


[ Tovább ... ]


A Leviticus tipológiája (3) A békeáldozat. Lev 3,1-5
Admin-2015 december 09 szerda - 23:24:17 | Hozzászólás kikapcsolva

2) A békeáldozat (Leviticus 3) 

Ma a Leviticus 3-ban található békeáldozatról lesz szó, amit bizonyos fordítások hálaáldozatként is említenek. 

Először viszont elevenítsük fel, mit is tanultunk eddig a tipologizálásról. Mit jelent a tipológia? A típustan nem más, mint személyek, tárgyak, események közti szellemi összefüggések tanulmányozása, mindez az isteni kinyilatkoztatás történelmi keretein belül. Az ószövetségi események és azok Újszövetségben történt beteljesedése között mély, belső kapcsolatot fedezhetünk fel. Nem allegóriáról, szóképekről van szó, hanem történelmi tényekről. Isten a szálakat a kezében tartja, és amit az Ószövetségben kijelent, előre jelez, az Újszövetségben beteljesül. 

A tipológia jellemvonásai: összefüggések, történelem, jövendölés. 


[ Tovább ... ]


Leviticus Tipologiája (2)Az ételáldozat (Lev. 2,1-16)
Admin-2015 november 06 péntek - 10:36:42 | Hozzászólás kikapcsolva

Legutóbbi alkalommal a tipológiai tanulmányunkat az égőáldozatokkal kezdtük. 

A bevezetőben áttekintettük, hogy a tipológia a történelem és a jövendölés kapcsolatán alapszik. A tipológia emberek, események, tárgyak közötti összefüggések tanulmányozása; ennek értelmében láthatjuk a szent sátor ill. a templom beteljesedett formáját az Újszövetségben. A historizálás fontos, hiszen ez különbözteti meg a tipológiát az allegóriáktól. A tipológia ószövetségi személyek, események, tárgyak közötti kapcsolat és azoknak a későbbi időkben történő történelmi beteljesedése, ami az Újszövetségben az Úr Jézus személyében éri el csúcspontját. Isten a történelemben úgy jelölt ki ószövetségi személyeket, eseményeket, tárgyakat, hogy azok előre mutassanak az Úr Jézus eljövetelére és tevékenységére. 

A különböző áldozatok Jézus szolgálatáról mutatnak be különféle képeket. A Leviticusban öt áldozati formát találhatunk és mindegyik jellemző az Úr Jézusra. Mindegyik Krisztus megváltó művének egy-egy aspektusát mutatja be. Az áldozatok a teljes Jézus-kép más és más színezetét tárják elénk. Egy táj, például egy völgy vagy szakadék szemléléséhez különböző helyszíneket választhatunk: megtehetjük madártávlatból, vagy lemehetünk a völgybe. 


[ Tovább ... ]


Leviticus Tipologiája (1) Az égőáldozat (Leviticus 1,1-17)
Admin-2015 november 06 péntek - 10:35:33 | Hozzászólás kikapcsolva

Szeretnék most átnézni a Leviticusból néhány fejezetet, amelyek tipologizálás szempontjából nagyon jelentősek. Áldozatokkal, papokkal, ünnepnapokkal kapcsolatos fejezetek, amelyek jellegüknél fogva fontos szerepet játszanak az Újszövetségben. 

Szeretném, ha beleképzelnénk magunkat az emmausi tanítványok helyébe, akiket hazafelé menet útközben az Úr a következőképpen tanított: 

Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. (Luk. 24,25-27) 


[ Tovább ... ]


Az Úr ünnepei: Leviticus 23 (3. Mózes 23)
Admin-2015 november 06 péntek - 10:32:30 | Hozzászólás: 0

A fejezet tulajdonképpen a sabbattal, a szombat nap törvényével kezdődik. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni, ellenben azokkal az ünnepnapokkal igen, amelyeket Izráel Istene megparancsolt, hogy az év bizonyos meghatározott napjain ünnepeljenek. 

Ennek ellenére nézzük meg az első 5 verset, hiszen itt található az első ünnep: 

Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ezek az Úr ünnepei, amelyeken szent összejövetelt kell egybehívnotok. Ezek az én ünnepeim: Hat napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik napon teljes nyugalom legyen szent összejövetellel. Semmiféle munkát ne végezzetek; az Úrtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok.” 


[ Tovább ... ]


4. Habakuk, vagy Isten gondoskodása az aggodalmaskodókról. Habakuk 3
Admin-2015 június 20 szombat - 11:52:29 | Hozzászólás kikapcsolva

Ma Habakuk könyvének harmadik fejezetét olvassuk, és témánk: „Isten gondoskodása az aggodalmaskodókról“. Ez a fejezet két okból egyedülálló a próféciák sorában.

Először a formája miatt. Ez egy vers gyorsan váltakozó, szinte kavargó gondolatmenettel. Habakuk próféta imádsága. A panaszénekek dallamára [signojot] – szól az első vers. A „saga“ szó héberül annyit jelent „tántorogni“, „botorkálni“ vagy „forogni“. A próféta már az elején sugallja, hogy itt egy eksztázisban született versről van szó. Ebből tudja az ember, hogy a próféta gondolatainak váltakozását az elragadatatás okozta.

A másik dolog, ami jellemzi ezt a fejezetet, hogy egy imádság. A második vers az imádság szíve, ami önmagában magasztos beszéd. Néhányan úgy gondolják, hogy a legfennköltebb beszéd az Ószövetségben. Ebben írja le Habakuk az Istentől jövő látomását, Aki közeledik, hogy ítéljen. Egy kommentár úgy véli, hogy Bachnak vagy Beethovennek kell lennie annak, aki megzenésíti.


[ Tovább ... ]


3. Habakuk, az igaz ember hite által él: Habakuk 2,2-20
Admin-2015 június 20 szombat - 11:49:42 | Hozzászólás kikapcsolva

Mai témánk: Habakuk, az igaz ember hite által él. Ami Habakuknál különösen feltűnik, az a tény, hogy a történelem Isten előrelátását követi, azért, hogy megvalósítsa az üdvtervét. A Példabeszédekben a következőt olvashatjuk:

Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.” (Péld. 16,9)

Ez az állítás csak megerősíti, hogy az Úr az, aki minden egyes ember életét meghatározza. Terveket szövögethetünk, megpróbálhatjuk a jövőnket előre eltervezni, de végül az Úr irányítja a lépéseinket. Különösen érvényes ez Izráelre nézve, ahogy Habakuknál is láthatjuk. Habakuk Istennel folytatott párbeszéde kapcsán megtanulja azt az igazságot, hogy a történelem Isten előrelátását követi, azért, hogy az üdvterve megvalósuljon.


[ Tovább ... ]


Oldal:   <<        >>